Evropské dotace

Rehabilitační ústav Hrabyně informuje širokou veřejnost o projektu financovaného z Evropské unie. www.strukturalni-fondy.cz

EVROPSKÉ DOTACE 2012 -2015

Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné má dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti s léčbou pacientů s postižením pohybového a nervového systému. Pro své komplexní služby, odborný personál, špičkové vybavení a atraktivní klidnou, přesto dobře dostupnou lokalitu, je ústav vyhledáván nejen klienty z regionu, ale celé České republiky.
Díky dotaci z Integrovaného operačního programu implementovaného Ministerstvem zdravotnictví zrealizoval Rehabilitační ústav Hrabyně v letech 2012-2015 projekt s názvem „Pořízení nemocničního informačního systému (NIS) a virtualizace desktopů“. V rámci projektu došlo k obnově serverové a desktopové platformy, původní již zastaralý informační systém ústavu byl nahrazen novým a následně doplněn přístupovým identifikačním systémem. Tím došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti dat zaměstnanců i pacientů, zrychlení práce se systémem, zvýšení jeho stability a také ke zlepšení komfortu pro koncové uživatele. Dosud izolované informační systémy nahradil nový, který řeší komplexně veškerou agendu ústavu: od části příjmové, přes lékařské, sesterské, ambulantní a rehabilitační části vč. dopravy, až po vykazování pojišťovnám a Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky. Díky projektu byli také pacienti vybaveni identifikačními páskami, které umožní jejich vyšší bezpečnost při pobytu v ústavu a také zjednoduší jejich identifikaci. Nový hardware i software v celkové hodnotě přes 18 milionů korun (z toho 85% tvoří evropská dotace) nově zajišťuje velmi efektivní řízení ústavu ku prospěchu zaměstnanců i pacientů.

Prezentace k projektu: ke stažení zde (Prezentace-k-projektu-NIS). Projekt je úspěšně ukončen k 30.6.2015 a od té doby probíhá fáze udržitelnosti.

 

EVROPSKÉ DOTACE 2012-2014

Rehabilitační ústav Hrabyně realizuje další projekt financovaný z Evropské unie. Projekt nese název „Přístrojové a technické vybavení pro pacienty s těžším postižením, zejména po CMP v RÚ Hrabyně“.

Globálním cílem projektu je posílení komplexní rehabilitační péče v RÚ Hrabyni s ohledem na zavedení systému ucelené neurorehabilitace u pacientů postižených v důsledku CMP, po kraniotraumatech, pacientů s onemocněním či po úrazech a operacích pohybového a centrálního nervového systému a tím i zlepšení funkčních schopností pacienta a tím i kvality jeho života.

Konkrétně se jedná o pořízení těchto přístrojů:

  • Stropní zvedací přepravní systém
  • Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci
  • Systém pro funkční terapii horních končetin
  • Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím
  • Rozšířená zpětná motivační vazba k systému Lokomat Pro
  • Dynamický-bezmotorový chodník pro cvičení rovnováhy chůze

Záměrem projektu je vybavení pracovišť Hrabyně a Chuchelná zaměřených na diagnostiku, terapii, rehabilitaci a lůžková oddělení, které umožní včasné, plynulé a co nejširší zapojení občanů, kteří rehabilitaci potřebují. Jedná se zejména o pacienty po CMP, s ischemickou chorobou srdeční, operacích kardiovaskulárního systému, nárůst počtu pacientů s degenerativními onemocněními pohybového aparátu, po operacích pohybového aparátu apod.

Doplněním rehabilitačních přístrojů dojde k rozšíření volby u fyzioterapeutů využít další techniky, které umí přizpůsobit vývojovému stadiu CMP.

Přístrojové vybavení v celkové hodnotě 19 mil. Kč bude z 85% spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

Dotace na projekt byla přidělena Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci 10. kola výzvy 3.2 IOP zaměřeného na podporu aktivity 3.2b „Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem a věkem“.

Prezentace k projektu: ke stažení zde
Projekt byl úspěšně ukončen k 30.4.2014 a od této doby probíhá fáze udržitelnosti projektu. V rámci této fáze byl zaveden do Rehabilitačního ústavu v Hrabyni a Chuchelné program určený pro pacienty zejména po CMP, dále pak pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční, operacích kardiovaskulárního systému, pacientů s degenerativními onemocněními pohybového aparátu, po operacích pohybového aparátu aj., který je založen na inovačním potenciálu rehabilitačních oddělení RÚ Hrabyně zajistit komplexní léčebnou rehabilitační péči prostřednictvím přístrojového vybavení odpovídajícímu standardním současným požadavkům kladeným na vybavenost pracovišť pro specializovanou rehabilitaci.

EVROPSKÉ DOTACE 2012

Rehabilitační ústav Hrabyně zahájil v březnu 2012 další projekt financovaný z Evropské unie. Projekt nese název „Nákup mycích a dezinfekčních automatů“.

Cílem projektu je minimalizace zdravotních rizik a snížení a minimalizace nozokomiálních infekcí, a to zakoupením mycích a dezinfekčních přístrojů.

Konkrétně se jedná o pořízení těchto přístrojů:

  • myčky podložních mís (10 ks)
  • myčky nádobí s termickou desinfekcí (11 ks)

Projekt napomůže Rehabilitačnímu ústavu Hrabyně při zavedení nových technologií profesionálních myček, které nebudou fyzikální a mikrobiologickou bariérou při práci s nádobím. Pořízené přístroje jsou efektivnější, výkonnější a mnohdy zkrátí dobu trvání terapie a celkové obslužnosti.

Ve svém důsledku projektu přispěje ke zkvalitnění stávající zdravotnické péče a zlepšení návaznosti jednotlivých složek rehabilitace a dále ke zlepšení dostupnosti rehabilitační péče pro větší počet pacientů.

Přístrojové vybavení v celkové hodnotě 3 mil. Kč bude z 85% spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, , oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

Dotace na projekt byla přidělena Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci 7. kola výzvy zaměřeného na podporu aktivity 3.2b „Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem a věkem“.

Prezentace k projektu: ke stažení zde

Projekt byl úspěšně ukončen k 30.11.2012 a od této doby probíhá fáze udržitelnosti projektu. V rámci této fáze je inovovaný Programprevence zdravotních rizik vytvořený projektem plně implementován do poskytování rehabilitační péče na pracovištích Hrabyně a Chuchelná, kde je umístěno všech 21 myček využívaných k minimalizaci nozokomiálních infekcí.

EVROPSKÉ DOTACE 2010

Rehabilitační ústav Hrabyně zahájil v lednu roku 2010 projekt s názvem „RÚ Hrabyně – rozšíření a zkvalitnění přístrojového vybavení“, jehož účelem je vybavit a modernizovat pracoviště zaměřené na diagnostiku, terapii, rehabilitaci a lůžková oddělení v RÚ Hrabyni a Chuchelné.

Přístrojové vybavení v oblastech elektroléčby, hydrorehabilitace, mechanoterapie a rehabilitačníhch ošetřovacích jednotek v celkové hodnotě 30 mil. Kč bude z 85% spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví (www.strukturalni-fondy.cz/iop). Dotace na projekt byla přidělena Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci 2. kola výzvy zaměřeného na podporu aktivity 3.2b „Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem“.

Projektem chceme posílit komplexní rehabilitační péči s ohledem na zavedení systému ucelené neurorehabilitace u pacientů postižených v důsledku centrálních mozkových příhod, po kraniotraumatech, pacientů s onemocněním či po úrazech a operacích pohybového a centrálního nervového systému a tím zlepšit funkční schopnosti pacienta a tím i kvality jeho života.

Prezentace ve formatu Powerpoint: ke stažení zde
Tisková zpráva ve formatu PDF: ke stažení zde

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.10.2010 a v současné době probíhá fáze udržitelnosti projektu. V rámci této fáze je inovovaný Program prevence zdravotních rizik vytvořený projektem plně implementován do poskytování rehabilitační péče na pracovištích Hrabyně a Chuchelná, kde je umístěno všech 47 druhů zakoupených rehabilitačních přístrojů. Na těchto přístrojích je poskytována specializovaná komplexní rehabilitační péče vyškolenými pracovníky.
eu_small